Fondid

EAÜ ja Music Estonia ekspordifond

Eesti Autorite Ühingu ja Music Estonia ekspordifond jätkab mahuga 45 000 eurot. Uuendusena on alates märtsist artistidel võimalik toetust taotleda lisaks showcase-festivalidele ka teistele põhjendatud välissündmustele.

Fondi eesmärgiks on soodustada Eesti muusika piiriülest levikut, toetades nii Eesti artistide ekspordile suunatud välistegevusi, kui ka muusikavaldkonna professionaalide osalemist rahvusvahelistel showcase-festivalidel ja nende raames toimuvatel konverentsidel.

2024. aasta ekspordifondi voorust saavad artistid toetust taotleda automaatselt viiele festivalile – jazzahead!, Classical:NEXT, Reeperbahn, WOMEX, Eurosonic Noorderslag. Oodatud on ka selgelt põhjendatud taotlused teistele tunnustatud esitlusfestivalidele või välissündmustele – festival, kontserttuur, kontsert. Kehtivad piirmäärad on järgmised: toetuse suurus ühe kollektiivi ja ürituse kohta on kuni 1400 eurot Euroopas ja kuni 1900 eurot mujal maailmas. Eelistatud on showcase-festivalidega seotud taotlused.

Toetuse suurus põhineb artistide puhul flat rate süsteemil vastavalt reisijate arvule (sõltumata planeeritavatest ning reaalsetest kuludest rakendatakse kõigile projektidele sama arvestusmehhanismi) ning on muusikavaldkonna professionaalidele kulupõhine. showcase-festivalide raames toetatakse lisaks programmi pääsenud esinejatele ja nende reisiseltskonnale maksimaalselt kuni viie muusikavaldkonna professionaali kulusid. Dubleerimise vältimiseks eelistatakse neid projekte, mis ei ole oma osalemiseks juba teistest riiklikest toetusprogrammidest tuge saanud ja toetuste jagamisel võetakse aluseks valdkonna professionaalide võimalikult laiapõhjaline toetamine.

Taotlusi saab esitada kuni vooru vahendite lõppemiseni.

Nõuded taotlejale ja toetuse suurus

Programmist saavad toetust taotleda artistid või muusikavaldkonna professionaalid, kes on:

  • Eesti kodanikust või Eestis alaliselt elav füüsiline isik / FIE või
  • Eestis registreeritud juriidiline isik.

Artistid peavad taotlemiseks olema kinnitatud esitlusfestivali showcase-programmi ning lisama taotlusele korraldaja vastava kinnituskirja valituks osutumise kohta. Muude välissündmuste puhul (festival, kontserttuur, kontsert) tuua välja olemasolevad koostööpartnerid (kui on) või tegevusplaan, keda muusikatööstuse poolelt on planeeritud kutsuda või kaasata edaspidise koostöö eesmärgil ning esitada tuleb täpsem eelarve.

Toetuse suurus ühe kollektiivi ja ürituse kohta on kuni 1400 eurot Euroopas ja kuni 1900 eurot mujal maailmas ning see arvestatakse automaatselt reisiseltskonna suuruse põhjal vastavalt flat rate süsteemile: algtoetus Euroopas toimuvale festivalile 500 eurot/artist, iga järgmise inimesega lisandub 300 eurot kuni 1400 euro täitumiseni taotluse kohta ning algtoetus mujal maailmas 700 eurot/artist, iga järgmise inimesega lisandub 400 eurot kuni 1900 euro täitumiseni. Artistid võivad enda reisiseltskonna hulka lugeda ka enda esindaja (nt manageri), tehnilise vms personali. Ühe artisti kohta kinnitatakse samas voorus maksimaalselt kuni kolm toetust. Täiendavalt küsitakse taotluses möödunud aastal laekunud välismaiste autoritasude % ja põhjendust, kuidas aitab projekt kaasa autoritasude % kasvule. Iga kahe aasta tagant teostatakse pisteline järelanalüüs toetuse saanud artistide välismaiste autoritasude % kasvu osas.

Muusikavaldkonna professionaalide puhul eelistatakse neid taotlejaid, kelle reisil on selgelt seatud sihid ja planeeritud tegevused. Taotlusega koos tuleb esitada reisi eeldatav eelarve (delegaadi pass, reisikulud, majutus) ja kuludokumendid juhul, kui nimetatud kulud on juba tehtud. Muusikavaldkonna professionaalidele on toetuse suurus maksimaalselt 500 eurot taotluse kohta Euroopas ning 700 eurot mujal maailmas, taotluste rahastamine toimub kulupõhiselt. Kinnituse rahastusotsuse kohta saab taotleja enne festivalile reisimist ja toetus kantakse üle esimese kuludokumendi esitamisel. Siin kehtib samuti põhimõte, et ühele valdkonna professionaalile kinnitatakse vooru vältel kuni kolm toetust.

Taotluste hindamine ja rahastusotsused

Laekunud taotlusi vaadatakse läbi vähemalt kord kuus ning järgmisel kuul toimuvaks festivaliks või sündmuseks peavad taotlused olema esitatud eelneva kuu lõpuks (erandina artistid, kes on kinnitatud programmi vähem kui kuu enne festivali toimumist).

Ekspordifondi komisjoni koosseisu kuuluvad Jaan Jaago (EAÜ juhatuse liige), Thea Zaitsev (Music Estonia nõukogu liige), Ivo Lille (Kultuuriministeeriumi muusikanõunik), Mihkel Sirelpuu (valdkondlik ekspert) ja Ingrid Kohtla (valdkondlik ekspert), lisaks osaleb komisjoni töös vaatlejaliikmena EASi loomemajanduse valdkonna nõunik Kadi Haljand. Komisjoni tööd koordineerib Music Estonia projektijuht Greete Paršin.

Toetuse saamiseks peavad taotlejal ning temaga seotud juriidilistel isikutel puuduma EAÜ ees võlgnevused, sh aruande võlgnevused eelnevatest voorudest (k.a EAÜ-ME ekspordifondi aruande võlgnevused) saadud toetuste eest. Juriidilise isikuga seotuse all mõistame ka seda, kui taotleja on füüsiline isik, kuid EAÜ ees on võlgnevused juriidilisel isikul, kelle osanike ringi ja/või juhtkonda taotleja kuulub. Käesoleva punkti kontekstis loetakse taotlejaks kõik ühe projekti raames toetust saavad isikud.

Käesolev voor avaneb 5.03.2024 ja kestab kuni vooru vahendite lõppemiseni.

Toetuse saajad peavad sündmusel osalemise järel esitama etteantud vormil sisulise aruande, mis sisaldab kokkuvõtet tehtud tegevustest, analüüsi saavutatud tulemuste ja mõju osas, samuti tekkinud tõrgete ja väljakutsete loetelu ning selgitusi, kuidas need õnnestus lahendada. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. Artistid finantsaruannet eraldi esitama ei pea, muusikavaldkonna professionaalid peavad täitma lisaks etteantud vormil finantsaruande ja esitama vastavad kuludokumendid.

Taotluseid ja lisaküsimusi vooru kohta ootame aadressile eksport@musicestonia.eu

Täida ekspordifondi taotluse ankeet SIIN.

Kuluaruande vorm (täitmiseks tuleb alla laadida, võib kasutada ka taotluses eelarve esitamise vormina)
Aruande vorm artistidele: https://musicestonia.typeform.com/artist-aruanne
Aruande vorm muusikavaldkonna professionaalidele: https://form.typeform.com/to/O7D5HPM8