Live Music Estonia

Music Estonia haru Live Music Estonia toob kokku Eesti kontserdi- ja festivalikorraldajad, klubid ja kontserdipaigad. Selle eesmärk on Eesti kontserdikultuuri edendajate esindamine ning nende tegevuse ja arengu mitmekülgne toetamine.

Live Music Estonia on võrgustiku Live DMA liige.

 

Mis on Live Music Estonia?

Eestis käivitus 2019. aastal kontserdikorralduse valdkonna arengut eest vedav initsiatiiv Live Music Estonia. Tegemist on muusikaettevõtluse arenduskeskuse Music Estonia kontserdikorralduse haruga, mille eesmärgiks on Eesti kontserdikultuuri edendajate esindamine ning nende tegevuse ja arengu mitmekülgne toetamine. Live Music Estonia toob kokku Eesti kontserdi- ja festivalikorraldajad ning kontserdipaigad ja klubid.

Eesmärgi saavutamiseks panustab Live Music Estonia aktiivselt järgmistesse valdkondadesse:

KOGUKOND – koondame Eesti kontserdikultuuri edendajad, loome võimaluse sisukaks ja pikaajaliseks dialoogiks, ühiste huvide välja selgitamiseks ja sõnastamiseks.

TEADLIKKUS – kaardistame hetkeolukorra Eestis – millised on kontserdikorralduse valdkonna murekohad, väljakutsed, erinevate osapoolte vajadused ja arengupotentsiaal.

VISIOON – töötame välja kontserdikorralduse valdkonna ühise ja laiapõhjalise tulevikunägemuse ning seame sellest lähtuvalt ka arengueesmärgid.

Live Music Estonia peamiseks eesmärgiks on saavutada laiapõhjaline toetus Eesti kontserdikultuuri igakülgsele arendamisele. Olulised eesmärgid on, et omaproduktsiooni loovail organisatsioonidel jätkuks motivatsiooni toetada kohaliku muusika arengut kureeritud programmi kaudu; ning et kvaliteetset ja mitmekülgset muusikaprogrammi oleks võimalik pakkuda ka väljaspool pealinna. Sealjuures teadvustame, et rahvusvaheliste artistide kaasamine aitab Eesti kontserdikultuuri ja muusikat lõimida paremini ülejäänud Euroopa muusikamaastikuga.

ESINDUS – räägime kaasa Eesti kultuuripoliitika kujundamisel ning asjakohastes omavalitsuse tasandi kultuurielu korraldamise küsimustes; arendame edasiviivat dialoogi erinevate osapooltega erasektorist. Samuti loome aktiivsed suhted Euroopa ja rahvusvaheliste kontserdikorralduse esindus- ja arendusorganisatsioonidega ning hoolitseme, et Eesti oleks ka seal aktiivselt kohal, nähtav ja kuuldav.

KOMMUNIKATSIOON – püüdleme pidevalt selle poole, et Eesti kontserdielu sisulist mitmekülgsust väärtustatakse igal tasandil – kohalikul, riiklikul ja ka rahvusvahelisel – ning et kontserdikorraldajaid nähakse väärtuslike partneritena linna- ja maapiirkondades. Selleks tuleb tõsta teadlikkust kontserdikultuuri väärtusest igat liiki elukeskkonna jaoks – suurlinnast külani – ning vahendada ka teiste riikide häid kogemusi, innovatiivseid lahendusi ja edulugusid.

KOOSTÖÖ – toetame kontserdikorraldajaid ja teisi valdkonna asjaosalisi koostööideede välja arendamisel ja ellu viimisel nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Seda mh ka just erinevatesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse ja võrgustikesse kuulumise kaudu.

Live Music Estonia eeskiri

1. Music Estonia kontserdikorralduse haru Live Music Estonia missiooniks on arendada ja hoida žanriliselt mitmekesist ning laia regionaalse haardega kontserdikultuuri Eestis.

2. Live Music Estonia eesmärgid on:
2.1 Eesti kontserdikultuuri edendajate, sh Eesti kontserdi- ja festivalikorraldajate, klubide ja kontserdipaikade koondamine, esindamine ning nende tegevuse igakülgne toestamine.
2.2 Eesti kontserdikultuuri hetkeolukorra regulaarne kaardistamine, kitsaskohtade, väljakutsete ja arengupotentsiaali analüüs ning sellest lähtuvalt ühiste arengueesmärkide seadmine ja koostöö koordineerimine.
2.3 Eesti kontserdikultuuri edendajate ja valdkonna huvide esindamine ja edendamine koordineeritud kommunikatsioonitöö kaudu, mis on suunatud nii partneritele avalikus ja erasektoris kui ka laiemale üldsusele. Kommunikatsiooni eesmärgiks on suurendada teadlikkust kontserdikultuuri väärtusest kogukondade ja elukeskkonna jaoks ning viisidest ja võimalustest, kuidas avaliku ja erasektori partnerid saavad koostöös kontserdikorraldajate jt valdkonna asjaosalistega kontserdielu arendada.
2.4 Aktiivne ja sisukas kaasarääkimine valdkonna poliitikate kujundamisel, nii riiklikul (kultuuri- ja majanduspoliitika) kui ka kohalikul tasandil.
2.5 Aktiivse dialoogi ja koostöö kujundamine publikuga ja erinevate partneritega erasektorist, kelle panus või tegevus mõjutab Eesti kontserdikorraldust ja – korraldajaid (nt toitlustus-, majutus- ja transpordisektor, EAÜ jt).
2.6 Eesti kontserdikultuuri edendajate vaheliste koostööideede välja arendamine ning ellu viimine või selle toetamine.
2.7 Eesti kontserdikultuuri edendajate aktiivne esindamine ja osalemine Euroopa ja rahvusvahelise tasandi organisatsioonides. Rahvusvahelistes koostööprojektides osalemise eelduste ja võimaluste pidev arendamine (projektiideede ja partnerluste arendamine) ning ka reaalne osalemine, võimalusel ka juhtpartnerina.

3. Live Music Estonia võrgustik
3.1 Live Music Estonia võrgustikku kuuluvad Music Estonia MTÜ liikmed, kes:
3.1.1 vastavad Music Estonia MTÜ põhikirjas seatud kriteeriumitele;
3.1.2 kelle tegevuseks on kontserdi- ja festivalikorraldus, klubide ja kontserdipaikade majandamine või ka muu kontserdikorraldusega otseselt seotud tegevus;
3.1.3 kes on avaldanud soovi liituda Live Music Estonia võrgustikuga.
3.2 Live Music Estonia võrgustiku tööst osa võtmiseks tuleb astuda MTÜ Music Estonia liikmeks. Selleks tuleb täita liikmeks astumise ankeet (leitav kodulehelt https://musicestonia.eu/meist/liikmed). Taotluse vaatab läbi ja otsuse teeb Music Estonia juhatus. Liikme vastuvõtmisel osaleb juhatuse otsuse tegemisel ka Live Music Estonia juht.

4. Live Music Estonia suuna juhtimine ja töökorraldus

4.1 Live Music Estonia haru tegevust juhib Live Music Estonia juht, kes valitakse välja Live Music Estonia võrgustiku seast või leitakse sobiv kandidaat Music Estonia liikmete väliselt. Live Music Estonia juhi valiku kinnitab Music Estonia juhatus.
4.2 Live Music Estonia haru juhi töösuhte iseloomu ja korralduse töötab vastavalt vajadustele ja võimalustele välja, räägib läbi ning sõlmib vajalikud kokkulepped Music Estonia juhatuse esindaja (vaikimisi tegevjuht).

5. Vara, raamatupidamine, kontroll ja aruandlus
5.1 Live Music Estonia tegevus on raamatupidamislikult osa MTÜ Music Estonia tegevustest.
5.2 Live Music Estonia tarbeks avatakse vajadusel eraldi pangakonto sihtotstarbeliste toetuste tarvis.
5.3 Live Music Estonia eelarve kujuneb osana Music Estonia tervikeelarvest ning võib sisaldada ka sihtotstarbelisi projektirahastusi. Täpsemad eelarve kavandid ja muud plaanid ning aruanded töötatakse välja ühiselt Music Estonia tegevjuhiga ning kinnitatakse juhatuse ja üldkoosoleku poolt Music Estonia tervikliku finantsarvestuse ja aruandluse osana.

#lme