Uudised

Music Estonia algatab EASi kaasrahastuse toel programmid Eesti muusikaettevõtete arendamiseks ja ekspordivõimekuse kasvatamiseks

Music Estonia arenduskeskus jätkab eelmisel perioodil piloteeritud muusikaettevõtetele suunatud ekspordi arenguprogrammi formaati, mida on tagasisidele ja kogemusele tuginedes kohandanud ja edasi arendanud. Täiendusena on sisse toodud konkreetsemalt turu fookusega konsultatsioonid ja kontaktreisid, samuti jätkusuutlikkuse teema – seda nii keskkonna mõttes laiemalt (kuidas eksporti optimeerida, et vähendada reisimist) kui ka näiteks ekspertiisi maksimaalse kasutuse läbi programmide üleselt.

Antud projektis on planeeritud ekspordile suunatud kaks arenguprogrammi: AMP arendus, mille sihtrühmaks on ekspordiga alustavad ettevõtted, kellel on ekspordifookusega projektiplaan vähemalt idee tasandil ja AMP fookus, mille sihtrühmaks on edasijõudnud kindla turu fookuse ja ekspordiplaaniga ettevõtted ehk ettevõtte laiem toimimisloogika ja arenguplaan on paigas ning programmi tullakse juba konkreetse välisturu fookuse ja ekspordiplaaniga.

AMP arendus programmis on ette nähtud ettevõtte diagnostika ja arenguplaani koostamine programmi alguses; mentorlus rahvusvaheliselt eksperdilt; osakoormusega muusikaettevõtluse spetsialisti kaasamine ettevõtte töösse; ettevõtte investeeringud; kontaktreis (kuhu kaasatakse ettevõtteid samuti projekti väliselt); DEI (Diversity, Equity, Inclusion) seminar, mis avab kaasatuse temaatika muusikatööstuses (avatud osalusega). Oluline on luua tugev baas ja juurutada juba ettevõtte algfaasis kaasamise, võrdsuse ja mitmekesisuse mõtteviisi.

AMP fookus programmi igale osalejale kaasatakse väliskonsultant, kes loob vajaliku pinnase kontaktiloomeks rahvusvaheliste koostööpartneritega; toimuvad välisturgude tutvustused (avatud ka AMP arendus programmis osalejatele); individuaalne kontaktreis; investeeringud järeltegevusteks ja ekspordiplaani võimestamiseks; muusikaekspordi seminar jätkusuutlikkuse teemadel, et õppida millised on strateegiad tasakaalustamaks ekspordi tegevustest tulenevat keskkonna mõju, nt seoses välisreiside ja tuuritamise jms, mis selgelt suurendavad keskkonna jalajälge (avatud osalusega). AMP fookus programmis osalejad panustavad ka valdkonnasiseselt teadmiste ringlusesse andes edasi oma teadmisi ja kogemusi.  

Ekspordi arenguprogrammi osa on ka Eesti ja rahvusvaheliste mentoritega loodav mentorprogramm. Näeme, et jätkusuutlikuim viis Eesti muusikaettevõtluse ökosüsteemi arendada, on tugevdada teadmiste ringlust, kogemuste vahetust kasutades mentoritena ka Eesti muusikaprofessionaale. Teisalt soovime juba edasijõudnud rahvusvahelise haardega ettevõtteid jätkuvalt toetada uute turgude kohta teadmiste omandamisel, valdkonna erinevate tahkude spetsiifiliste oskuste arendamisel. 

Samuti korraldatakse valdkonna teadlikkust kasvatavaid seminare. Projekti raames toimub kokku neli seminari, mis arutlevad mitmekeskuse, võrdsuse ja kaasatuse, jätkusuutliku muusikaekspordi, vaimse tervise ja digiprügi teemadel. AMP programmide raames toimuvad ekspordiseminarid sissevaatega välisturgudele ja ekspordistrateegiatele. Lisaks korraldame 3 muusikavaldkonna seminaripäeva Tartus, Pärnus ja Viljandis, eesmärgiga kasvatada laiemat teadlikkust ja jõuda muusikaettevõtluse teemadega ka väljaspoole Tallinnat. 

Projektide eesmärk on toestada muusikaettevõtete arengut, professionaliseerumist ja ekspordivõimekuse kasvu läbi ettevõtte arengufaasist ning turuhuvidest lähtuvate personaliseeritud arendus- ja mentorprogrammide. Samuti ka teadmiste ja oskuste jätkusuutliku ringluse soodustamise ja regionaalse ligipääsu võimaldamise muusikavaldkonna teadmistele. Lisaks ühiskonnas aktuaalsete teemade üle aktiivse dialoogi tekkimine. 

Arenguprogrammide (AMP arendus ja fookus) eeldatav mõju avaldub eelkõige muusikaettevõtete müügitulu ja ekspordivõimekuse kasvuna. Projekti läbides peaks kasvama nii kontaktide arv, laienema välisturgude eksporditeadlikkus ning strateegiline arenguplaan ekspordiks, mille läbi saavutatakse uusi ärikokkuleppeid ning suurendatakse eksporti. Ekspordivõimekuse kasv tuleneb eelkõige just läbi ettevõtete professionaalsete partnerite laienemise sihitud välisturgudel, ettevõttesisese tiimi jõudluse tõusu ning ettevõtete poolt esindatava talendi võimaluste kasvatamise. Lisaks pakuvad ka mentorprogrammid olulist toetust ettevõtetele, parandades nende juurdepääsu ekspertiisile ja teadmistele, mis on vajalikud rahvusvahelisel tasandil konkureerimiseks. Samuti aidates ettevõtetel kohaneda muusikatööstuse dünaamilise keskkonnaga ja vastata kaasaegsetele väljakutsetele. 

Projekti üks fookus on võimendada ka koduturul tekkivaid koostöid ja uusi äriideid ning toetada ettevõtete teenuste arengut Eestis. Näitena toetab seda punkti ettevõtete omavaheline kogemuste jagamine, sh üle-eestiliselt. Sellised tegevused aitavad kaasa kogukonna arengule, pakkudes platvormi omavaheliseks võrgustumiseks ja ergutades ka omavahelist teenuste tarbimist. Nii aitame kaasa Eesti muusikasektori jätkusuutlikule arengule ka kohalikul turul. 

Projekt: Eesti muusikaettevõtete arendamine ja ekspordivõimekuse kasvatamine

Projekt nr 2021-2027.1.03.23-0096

Toetussumma: 149 951,76 € 

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.