Music Estonia Managers eeskiri

Music Estonia managere ühendava haru Music Estonia Managers (edaspidi: MEM) missiooniks on arendada nii rahvusvaheliselt kui ka regionaalselt manageride tegevust, kontaktvõrgustikku ja edukust ning elavdada omavahelist koostööd ning üksteise toetamist just lokaalsel tasemel. 

1. MEM haru eesmärgid on:

1. Eesti manageride ja isemanageerivate artistide koondamine, esindamine ning nende tegevuse igakülgne toetamine.

2. Eesti manageride hetkeolukorra regulaarne kaardistamine, kitsaskohtade, väljakutsete ja arengupotentsiaali analüüs ning sellest lähtuvalt ühiste arengueesmärkide seadmine ja koostöö koordineerimine.

3. Eesti manageride ja valdkonna huvide esindamine ning edendamine koordineeritud kommunikatsioonitöö kaudu, mis on suunatud nii partneritele avalikus sektoris kui ka laiemale üldsusele. Kommunikatsiooni eesmärgiks on suurendada teadlikkust manageride väärtusest artistidele ja Eesti muusikaettevõtluse valdkonna arengule üldiselt.

4. Aktiivne ja sisukas kaasarääkimine valdkonna poliitikate kujundamisel, nii riiklikul (kultuuri- ja ettevõtluspoliitika) kui ka kohalikul tasandil.

5. Eesti manageride omavaheliste koostööideede toetamine.

6. Eesti manageride aktiivne esindamine ja osalemine Euroopa ning rahvusvahelise tasandi organisatsioonides. Rahvusvahelistes koostööprojektides osalemise eelduste ja võimaluste pidev arendamine ning võimalusel ise juhtpartnerina osalemine.

2. MEM haru liikmed 

1. MEM võrgustikku kuuluvad Music Estonia MTÜ liikmed, kes:

  • vastavad Music Estonia MTÜ põhikirjas seatud kriteeriumitele;
  • kelle tegevuseks on artistide manageerimine teise osapoolena;
  • kes on avaldanud soovi liituda MEM võrgustikuga.

2. MEM võrgustiku tööst osa võtmiseks tuleb oma ettevõttega astuda MTÜ Music Estonia liikmeks. Selleks tuleb täita liikmeks astumise ankeet. Taotlused vaatab läbi juhatus (tegevjuht) koos MEM haru juhiga. Otsuse teeb Music Estonia nõukogu.

3. MEM haru juhtimine ja töökorraldus                          

1. MEM haru tegevust juhib MEM haru juht, kes valitakse välja Music Estonia võrgustiku seast või leitakse sobiv kandidaat Music Estonia liikmete väliselt. MEM haru juhi valiku kinnitab Music Estonia juhatus ehk tegevjuht. 

2. MEM haru juhi töösuhte iseloomu ja korralduse töötab vastavalt vajadustele ja võimalustele välja, räägib läbi ning sõlmib vajalikud kokkulepped Music Estonia tegevjuht. 

3. MEM haru liikmete kohtumised toimuvad vähemalt kahel korral aastal. Haru juht annab võrgustiku liikmetele kohtumistest teada vähemalt nädal enne selle toimumist.

4. MEM haru raamatupidamine

1. MEM haru tegevus on raamatupidamislikult osa MTÜ Music Estonia tegevustest.

2. MEM haru eelarve kujuneb osana Music Estonia tervikeelarvest ning võib sisaldada ka sihtotstarbelisi projektirahastusi. Täpsemad eelarve kavandid ja tegevusplaanid töötatakse välja ühiselt Music Estonia tegevjuhiga ning kinnitatakse nõukogu poolt Music Estonia tervikliku finantsarvestuse ja aruandluse osana.  

3. Lisaks liikmemaksudele on plaanis 2024. aastast kehtestada ka sümboolsed võrgustike tasud, mis aitavad planeerida harude juhtimise jätkusuutlikkust. Tasud kinnitab Music Estonia nõukogu.                          

Hüved 

Rahvusvahelised võrgustikud 

EMMA – European Music Managers Alliance

MMF – UK Music Managers Forum

IMMF – International Music Managers Forum

Music Week subscription

Music Worldwide subscription

Kohtumised MEM võrgustiku liikmetega 

Vähemalt kaks korda aastas toimuvad suuremad võrgustiku kohtumised, kus tagasisidestatakse ja kaardistatakse täpsemalt haru liikmete koolitusvajadused jm väljakutsed. Lisaks toimuvad vähemalt paaril korral aastas ühised jooksvad kohtumised, et päevakohaseid teemasid arutada. Eesmärgiks on kohtuda võrgustikuga vähemalt kord kvartalis.

Esimene, 2023. aasta kohtumine on planeeritud toimuma augusti lõpus koos mentorlus / loengupäevaga. Teine kohtumine toimub novembris.

Jooksev info 

Võrgustiku jaoks luuakse ühine grupp sotsiaalmeedias, mille eesmärk on jooksev ja kiire infojagamine. Üldjuhul saadetakse infot samuti meili teel. 

ME liikmete üldised hüved 

Vaata soodustusi, ruumide kasutust, üldist kommunikatsiooni ja nähtavust ehk ME üldiseid hüvesid SIIT

Astu ME liikmeks ja täida liitumise ankeet SIIN.